Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1. In deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

a. Nienke: Fotograaf Nienke Jolien Photography gevestigd te Eext.

b. de Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Nienke opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden alsmede de natuurlijke of rechtspersoon aan wie Nienke een aanbod tot het verrichten van werkzaamheden heeft gedaan.

c. Partijen: Nienke en de Opdrachtgever samen.

d. Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Auteurswet, dan wel andere werken in de zin van de Auteurswet, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

e. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Auteurswet.

f. Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een Cd-rom, DVD, memory stick etc.

h. Overeenkomst: de opdracht tot het maken van een Fotografisch werk.

i. Training: een training die wordt aangeboden voor Nienke waarbij de Opdrachtgever leert de mooiste foto’s te maken. Een training kan afhankelijk van het onderwerp uit meerdere bijeenkomsten bestaan.

2. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand.

3. Afwijkingen van de Overeenkomst en Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Nienke zijn overeengekomen.

4. De Voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van enige Overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

5. Waar in de voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’ wordt daarmee ook bedoeld per e-mail.

6. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Nienke.

7. Partijen sluiten de toepasselijkheid van (aanvullende en/of afwijkende) algemene voorwaarden van de Opdrachtgever of van derden uitdrukkelijk uit.Artikel 2. Totstandkoming Overeenkomst

1. Alle offertes van Nienke zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Nienke kan niet aan haar offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2. De in een offerte of anderszins vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

3. De Overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door de Opdrachtgever voor akkoord ondertekende of anderszins voor akkoord bevestigde offerte door Nienke retour is ontvangen. De Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien de Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Nienke werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

4. Indien het fotografie pakket na boeking wordt gewijzigd door de Opdrachtgever, gelden de op dat moment geldende tarieven.Artikel 3. Uitvoering Overeenkomst

1. Nienke neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent het bereiken van het beoogde resultaat. 2. Nienke heeft het recht om alles dat bij een Overeenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

3. Wijzigingen in de Overeenkomst door de Opdrachtgever om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Opdrachtgever en zullen door Nienke slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Opdrachtgever voor akkoord is ondertekend en aan Nienke is geretourneerd.

4. In geval van annulering van een Overeenkomst door de Opdrachtgever op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Nienke recht op de overeengekomen vergoeding.

5. De Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Nienke overeenkomstig haar oordeel nodig heeft of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs weet of moet weten dat Nienke deze nodig heeft, en op de door Nienke gewenste wijze, ter beschikking te stellen.

6. Nienke is gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten indien de Opdrachtgever nalaat de gegevens en bescheiden, zoals benoemd in het vorig lid, te (tijdig) overleggen.

7. Nienke is gerechtigd om bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.

8. Overeengekomen uitvoerings- en / of leveringstermijnen ten gunste van de Opdrachtgever, zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen.

9. Nienke is gerechtigd de Overeenkomst in termijnen uit te voeren dan wel een vooruitbetaling te verlangen.

10. Nienke is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever resultaten uit de voorafgaande termijn schriftelijk heeft goedgekeurd.

11. De Fotografische werken worden door Nienke in ieder geval één jaar gearchiveerd. De Fotograaf kan, op verzoek van de Opdrachtgever en tegen een redelijke vergoeding, de Fotografische werken opnieuw naar de Opdrachtgever toezenden.

12. De Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

13. Indien de Opdrachtgever er niet voor heeft gezorgd dat Nienke tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de Opdrachtgever.

14. De Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor Nienke zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

15. Groepsfoto’s en andere specifiek door de Opdrachtgever verzochte foto’s, kunnen slechts door Nienke worden vervaardigd, wanneer de omstandigheden dit toelaten, er voldoende tijd voor beschikbaar is en de Opdrachtgever voldoende maatregelen treft om het vervaardigen van deze beelden mogelijk te maken, waaronder maar niet uitsluitend het aanwijzen van belangrijke personen.

16. Nienke garandeert nadrukkelijk niet dat alle door de klant gewenste foto’s daadwerkelijk geleverd worden.

17. Nienke levert de beelden af in de door zijn gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door Nienke slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard.

18. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met Nienke en kan extra kosten met zich meebrengen.

19. Voor alle fotografie op locatie geldt dat de Opdrachtgever zelf verantwoordelijk is voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. Nienke denkt uiteraard graag mee en kan de Opdrachtgever daar in adviseren.

20. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien de Opdrachtgever in dat geval buiten geen foto’s wenst te laten maken.Artikel 4. Prijzen

1. Alle prijzen die Nienke hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2. Alle prijzen die Nienke hanteert voor producten of diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Nienke te allen tijde wijzigen.

3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Nienke niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

4. De Opdrachtgever heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

5. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Nienke, geldend voor de periode waarin zij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

6. Indien partijen voor een dienstverlening door Nienke een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

7. Nienke heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Nienke prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

9. De Opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst met Nienke op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

10. Verzendkosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.Artikel 5. Vergoeding en betaling

1. Voor de uitvoering van werkzaamheden door Nienke is de Opdrachtgever aan Nienke de overeengekomen vergoeding verschuldigd, vermeerderd met de BTW op de op dat moment

kostenbepalende factoren zoals reiskosten en exclusief verzendkosten. Betaling door de Opdrachtgever van die vergoeding dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden in Nederlandse valuta door storting op of overschrijving naar een door Nienke aan te wijzen bankrekening.

2. Indien de Opdrachtgever niet binnen het vorig lid genoemde termijn heeft betaald, verkeert hij door dat enkele feit in verzuim, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Ingeval van verzuim van de Opdrachtgever is Nienke bevoegd over het niet of niet tijdig betaalde bedrag de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW dan wel ex artikel 6:119a BW in rekening te brengen, lopend vanaf de verzuimdatum tot aan de dag van algehele voldoening. Tevens komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening - in en buiten rechte - voor rekening van de Opdrachtgever.

3. Wanneer de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, mag Nienke de volgende buitenechtelijke incassokosten in rekening brengen:

- Over de eerste € 2.500,-- 15%

- Over de volgende € 2.500,-- 10%

- Over de volgende € 5.000,-- 5%

- Over de volgende € 190.000,-- 1%

- Over het meerdere 0,5%, met een maximum € 6775,--

4. Nienke is gerechtigd een minimum van € 40, -- en een maximum van € 6775,-- aan buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

5. Indien de Opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op het auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

6. Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Opdrachtgever enige uitstaande factuur van Nienke nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke Overeenkomst met de Opdrachtgever dan ook.

7. Nienke is te allen tijde bevoegd van de Opdrachtgever een vooruitbetaling dan wel (aanvullende) zekerheid voor de nakoming van diens betalingsverplichting te verlangen. Indien de Opdrachtgever nalaat de verlangde vooruitbetaling te betalen of de verlangde zekerheid te stellen, is Nienke bevoegd, de (verdere) uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de Opdrachtgever aan Nienke uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

8. Het verschuldigde bedrag van de Opdrachtgever aan Nienke is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

9. Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Opdrachtgever te worden vergoed.Artikel 6. Geheimhouding

1. Nienke zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de Opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de Opdrachtgever in acht nemen.

2. Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar hebben verkregen. De verplichtingen van Nienke gelden ook voor de door Nienke ingeschakelde derden.

3. Informatie geldt als vertrouwelijk tenzij dit anders door de Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

4. De geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregelingen Nienke een informatieplicht opleggen. 5. Nienke is gerechtigd de na bewerking verkregen resultaten, mits die resultaten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.Artikel 7. Overmacht

1. Indien Nienke door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Nienke alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te hare keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Nienke geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Nienke niet in staat is de verplichtingen na te komen. Ziekte, overlijden van de persoon die de opdracht uitvoert en arbeidsongeschiktheid in het bedrijf van Nienke of haar toeleveranciers daaronder begrepen.

3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Indien Nienke bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichting heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds verrichte deel afzonderlijk te factureren.Artikel 8. Annulering

1. Voor een opdracht welke geen bruiloft is geldt: in geval van annulering van de Overeenkomst door de Opdrachtgever op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Nienke recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

De volgende kosten gelden bij annulering van een opdracht welke geen bruiloft is.

Tijdsbestek - Kosten

72 uur voor de opdracht - 25 % van het overeengekomen honorarium

48 uur voor de opdracht - 50 % van het overeengekomen honorarium

24 uur voor de opdracht - 75 % van het overeengekomen honorarium

Annulering op de dag zelf of op locatie - 100 % van het overeengekomen honorarium + gemaakte onkosten

2. Voor een opdracht welke wel een bruiloft is geldt: in geval van annulering van de Overeenkomst door de Opdrachtgever op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Nienke recht op de overeengekomen aanbetaling en vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten. Aanbetalingen worden niet teruggegeven. Voor de resterende vergoeding geldt:

Tijdsbestek - Kosten

2 maanden voor de bruiloft - 25 % van het overeengekomen resterende honorarium

1 maand voor de bruiloft - 50 % van het overeengekomen resterende honorarium

2 weken voor de bruiloft - 75 % van het overeengekomen resterende honorarium

In de laatste week voor de bruiloft - 100 % van het overeengekomen resterende honorarium

24 uur voor de bruiloft - 100 % van het overeengekomen resterende honorarium

Annulering op de dag zelf of op locatie - 100 % van het overeengekomen resterende honorarium + gemaakte onkosten

3. Bij een gegronde reden waarbij aantoonbare overmacht in het spel is, wordt afgeweken van het vorige lid en geldt een 10 % van het overeengekomen resterende honorarium. Aanbetalingen worden niet teruggegeven.Artikel 9. Trainingen – annuleringen & betaling

1. In afwijking van artikel 4 dient de factuur met betrekking tot een training betaald te worden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk vijf dagen voor aanvang van de training.

2. Bij niet tijdige betaling van de factuur vervalt Opdrachtgevers plek in de training.

3. Annuleringen voor een training dienen schriftelijk gedaan te worden en de volgende annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing:

Tijdstip van annulering - Kosten voor Opdrachtgever

Binnen vijf dagen voor aanvang van de training - 100% van de overeengekomen prijs

Vijf tot 14 dagen voor aanvang de training - 50% van de overeengekomen prijs

Meer dan 14 dagen voor aanvang de training - 25% van de overeengekomen prijs

4. De door Opdrachtgever gemiste training kan niet ingehaald worden. Tevens ontvangt Opdrachtgever geen restitutie van de gemiste training.

5. Indien een training buiten wordt gegeven dan is Nienke bevoegd de training op de betreffende te annuleren indien de weerberichten dusdanig slecht zijn dat er buiten niet gefotografeerd kunnen worden. Nienke zal dan op korte termijn een nieuwe training inplannen.Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. Nienke is tegenover de Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor direct schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Daarvan is sprake indien Nienke niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van de Overeenkomst, welke wel van haar verwacht had mogen worden.

2. Nienke is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nienke is uitgegaan van, door of vanwege de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Nienke is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.

4. De Opdrachtgever vrijwaart Nienke voor alle aanspraken van derden wegens schade opgetreden in verband met, door Nienke aan de Opdrachtgever geleverde diensten.

5. Nienke is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst van of door de Opdrachtgever, op advies van Nienke, ingeschakelde derden.

6. Het voorgaande leidt slechts uitzondering ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van Nienke.Artikel 11. Hoofdelijke aansprakelijkheid Opdrachtgever

1. Als Nienke een Overeenkomst aangaat met meerdere klanten die te samen Opdrachtgever zijn, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van de Overeenkomst aan Nienke verschuldigd zijn.Artikel 12. Levering

1. Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide Partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Opdrachtgever.

2. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Nienke vastgesteld. Indien Nienke en de Opdrachtgever overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft Nienke het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50 procent te verhogen (z.g. spoedkosten).

3. Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

4. Indien de codering of andere aanduidingen achterop een foto in het beheer van de Opdrachtgever onleesbaar zijn geworden of zijn verdwenen, heeft Nienke recht op vergoeding van de herstelkosten tot maximaal € 90,00 per foto. Deze kosten worden in rekening gebracht bij de Opdrachtgever.

5. Digitale bestanden worden alleen in jpeg formaat geleverd, overeenkomstig de opdracht in lage of hoge resolutie.

6. Nienke is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van afdrukken indien digitale bestanden elders worden afgedrukt.Artikel 13. Intellectuele eigendom

1. Het auteursrecht op Fotografische werken, ontwerpen, geschriften, dragers met gegevens, offertes, afbeeldingen, berust bij Nienke.

2. Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk/per e-mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Nienke is omschreven in de Overeenkomst.

3. Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de Overeenkomst conform het begrip van Nienke, hebben bedoeld.

4. De Opdrachtgever verkrijgt van Nienke een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de werken te verveelvoudigen, maar niet te bewerken, voor eigen gebruik en openbaar te maken binnen huiselijke kring.

5. De Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciele doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nienke.

6. De Opdrachtgever dient schriftelijke toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

7. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van geleverde Fotografische werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nienke.

8. Indien toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na schriftelijke goedkeuring van Nienke.

9. Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden.

10. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Nienke.

11. Tenzij anders overeengekomen, is de Opdrachtgever niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.Artikel 14. Inbreuk op auteursrecht

1. Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Nienke.

2. Bij inbreuk komt Nienke een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Nienke gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).Artikel 15. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

1. De naam van Nienke Jolien Photography dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen. Naamsvermelding van Nienke bij het delen van Fotografische werken op sociale media is verplicht.

2. De Opdrachtgever neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Nienke conform huidige wetgeving.

3. Voor iedere inbreuk op de aan Nienke toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door Nienke gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te

verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).Artikel 16. Rechten van derden

1. De Opdrachtgever die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Opdrachtgever vrijwaart Nienke van alle aanspraken te dier zake.Artikel 17. Meefotograferen

1. Er zullen naast Nienke geen andere professionele fotografen ingehuurd worden voor de betreffende opdracht.

2. Overige aanwezige personen is het toegestaan te fotograferen, echter zonder daarbij Nienke te hinderen.

3. Indien de Opdrachtgever een professionele videograaf inhuurt, zal Opdrachtgever aangeven of Nienke of de videograaf de momenten moet vastleggen, op het moment dat het niet mogelijk blijkt samen te werken vanaf het beste punt.

4. Het is Nienke toegestaan een derde mee te nemen in de hoedanigheid van assistent of stagiair. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en dit brengt geen extra kosten met zich mee voor de Opdrachtgever. Indien het geen assistent of stagiair, maar een second shooter betreft, kunnen hier wel kosten aan zijn verbonden.Artikel 18. Garantie

1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.

2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door Opdrachtgever, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van Opdrachtgever komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.Artikel 19. Opschorting en ontbinding

1. Indien:

a. de Opdrachtgever in gebreke is met het (tijdig) nakomen van enige verplichting met betrekking tot een opdracht;

b. aannemelijk is dat de Opdrachtgever niet, niet volledig en/of niet tijdig aan een verplichting jegens Nienke zal (kunnen) voldoen;

c. de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, of een verzoek daartoe aanhangig is,

d. op de Opdrachtgever de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard dan wel een verzoek daartoe aanhangig is;

e. de Opdrachtgever surséance van betaling heeft verkregen of een verzoek daartoe aanhangig is;

f. de Opdrachtgever onder curatele is gesteld of een verzoek daartoe aanhangig is;

de Opdrachtgever zijn eventuele onderneming verkoopt dan wel de zeggenschap daarover overdraagt, stillegt of liquideert, of voorbereidingen treft aangaande een van de in dit onderdeel besproken situaties; heeft Nienke het recht om de nakoming uit hoofde van alle tussen de Opdrachtgever en Nienke bestaande opdrachten op te schorten, dan wel deze opdrachten zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en worden alle eventuele verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Nienke uit hoofde van alle tussen partijen bestaande opdrachten onmiddellijk opeisbaar. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval de Opdrachtgever aan Nienke afdoende zekerheid biedt voor de nakoming van zijn verplichtingen.

2. De Opdrachtgever draagt de kosten die door de ontbinding ontstaan.

3. Nienke heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.Artikel 20. Klachten

1. Klachten over een factuur en/of diensten dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum bij Nienke gemeld te worden.

2. Een klacht schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

3. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.

4. Indien een klacht gegrond is, zal Nienke de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.Artikel 21. Slotbepalingen

1. Deze Voorwaarden blijven van kracht indien Nienke van sekse, naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

2. Nienke is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende overeenkomsten, tenzij Partijen anders overeenkomen.

3. Alle rechtsverhoudingen tussen Partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

4. Alle geschillen die verband houden met een rechtsverhouding tussen Partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

5. Er is sprake van een geschil als bedoeld in het vierde lid zodra één van de Partijen dat stelt.

6. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 januari 2019.

Algemene Voorwaarden van Nienke Jolien Photography